Tillstånd

Objektiv Fond & Försäkring AB, org.nr 556714-5957, är försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har rätt att distribuera alla slags livförsäkringar samt är registrerat hos Bolagsverket.
Läs gärna mer om gällande lagstiftning för försäkringsförmedlare på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97  STOCKHOLM, tel 08-787 80 00.
Uppgifter om bolagsregistrering finns hos: Bolagsverket, 851 81  SUNDSVALL. www.bolagsverket.se
Konsumentverket, Box 48, 651 02 KARLSTAD, tel 0771-423300.
Objektiv Fond & Försäkring AB, är anslutet till branschföreningen Insuresec AB. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar Insuresec´s verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. Regelverket anger att förmedlare ska agera korrekt och professionellt och med kundens bästa för ögonen d.v.s god försäkringsdistributionssed.
Försäkringsförmedling regleras genom Lag (2018:1912) om försäkringsdistribution och kompletteras av bestämmelser i Förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Om ni inte är nöjda

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Objektiv Fond & Försäkring inte levererat måste du höra av dig så snart som möjligt. .Har du klagomål anmäls ärendet skriftligen till Objektiv & Fond & Försäkring AB, Att. klagomålsansvarig, Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö e-mail: info@objektiv-forsakring.se
Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt om den fortsatta handläggningen av ärendet. Objektiv Fond & Försäkring ABs ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Om du trots allt inte är nöjd efter att du klagat skriftligen kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se, alternativt Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se eller allmän domstol.

Personuppgiftsklausul

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Objektiv Fond & Försäkring behandlar personuppgifter om sina kunder.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex. uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller online-identifikationer.
Objektiv Fond & Försäkring behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.
Objektiv Fond & Försäkring behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.
Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Objektiv Fond & Försäkring och kunderna. Om Objektiv Fond & Försäkring upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Objektiv Fond & Försäkring detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar Objektiv Fond & Försäkrings personuppgifter?

Syftet med Objektiv Fond & Försäkring ABs behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla Objektiv Fond & Försäkring försäkringsförmedlingsuppdrag. Objektiv Fond & Försäkring använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i Objektiv Fond & Försäkringssystem och alla hos Objektiv Fond & Försäkring omfattas av tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar Objektiv Fond & Försäkring AB?

Uppgifter som Objektiv Fond & Försäkring behandlar kan kategoriseras enligt följande:

 • Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
 • Uppgifter om kundens behov av försäkring.
 • Ekonomisk situation
 • Arbetssituation
 • Familjesituation
 • Målsättningar
 • Försäkringsskydd
 • Finansiella placeringar
 • Känsliga personuppgifter, hälsodeklaration.
 • Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt.
 • Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Objektiv Fond & Försäkring har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.
Om Objektiv Fond & Försäkring uppdrag innebär att Objektiv Fond & Försäkring AB ska behandla hälsoinformation eller andra känsliga personuppgifter om kund, kommer Objektiv Fond & Försäkring AB före behandlingen att inhämta kunds samtycke. Detta kan när som helst dras tillbaka, och behandlingen av personuppgifterna upphör. Behandlingen av personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Objektiv Fond & Försäkring AB kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om det saknas laglig grund för att fortsätta lagringen.

Vem levererar Objektiv Fond & Försäkring AB personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.
Om det är nödvändigt för Objektiv Fond & Försäkring AB att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Objektiv Fond & Försäkring AB. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Objektiv Fond & Försäkring omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Hur länge lagrar Objektiv Fond & Försäkring personuppgifter om kunderna?

Objektiv Fond & Försäkring AB lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Objektiv Fond & Försäkring AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som Objektiv Fond & Försäkring AB behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Objektiv Fond & Försäkring har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Kund kan kräva att Objektiv Fond & Försäkring AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Objektiv Fond & Försäkring AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Objektiv Fond & Försäkring ABhar lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Objektiv Fond & Försäkring AB flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund. Rätten till överföring förutsätter dock att Objektiv Fond & Försäkring AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla Objketiv Fond & Försäkring ABs uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Objektiv Fond & Försäkring AB har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om kund har frågor om hur Objektiv Fond & Försäkring AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Objektiv Fond & Försäkring AB personuppgiftsansvarig via e-post: info@@objektiv-forsakring.se
DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

På Objektiv Fond & Försäkring AB hemsida framgår hur Objektiv Fond & Försäkring AB hanterar cookies enligt vid var tid gällande policy.

Fakta, tillsyn och juridik

Juridisk person

Objektiv Fond & Försäkring i Malmö AB
Organisationsnummer: 556714-5957
Adress: Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö
Bankgiro: 5280-0968

Registrering & tillsyn

Vår verksamhet är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring. För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Vår verksamhet står dessutom under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som vi tillhandahållit måste du höra av dig så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare hos oss som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige.

Hit skickar du ditt ärende:

Objektiv Fond & Försäkring i Malmö AB
Att: Klagomålsansvarig
Adress: Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö
info@objektiv-forsakring.se